Global Bilişim Derneği (BİDER) Tüzüğü

GLOBAL BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Bölüm 1 – Derneğin Amacı ve Faaliyetleri

 

Madde 1 – Adı ve Merkezi

 

 • Derneğin adı “GLOBAL BİLİŞİM DERNEĞİ”dir. Kısa adı “BİDER”dir.
 • Derneğin Merkezi İstanbul’dadır.
 • Dernek yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

 

Madde 2 – Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

 

Dernek; Bilişim alanında Türkiye’nin en önde gelen sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle, üyelerinin sektör ile ilgili talep, görüş ve değerlendirmelerini, Bilişim sektöründe faaliyet gösteren diğer paydaşlara etkin bir şekilde ileterek, derneğin Bilişim alanında önemli bir yapı taşı olmasını sağlamak, Üyeleri arasında iş birliğini geliştirmek ve üyelerinin sektördeki diğer kurum ve kuruluşlar ile kurumsal ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Dernek bu amaçları gerçekleştirmek için;

 

 • Üyelerini bir araya toplamak ve üyeler arasındaki etkileşimi, yardımlaşmayı, dayanışmayı, iş birliğini ve ticari ilişkileri artırmak,
 • Üyelerin avantajlı olarak katılabileceği ulusal ve uluslararası zirve, konferans, kurultay, çalıştay, eğitim, kurs, seminer, açık oturum vb. organizasyonlar düzenlemek ya da düzenlenen organizasyonlara katılım sağlamak,
 • Üyeleri için yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek,
 • Bilişim alanında faaliyet gösteren yetişmiş insan kaynağının oluşturulması için gençlere staj, iş imkanları ve eğitim bursları vermek,
 • Yasal düzenlemeler, standartlar, çalışma koşulları gibi konularda Bilişim sektöründe faaliyet gösteren diğer paydaşlara fikir ve destek vermek,
 • Bilişim sektöründe yerli ve milli teknolojilerin üretilmesinin desteklenmesine katkıda bulunmak, bu konuda kamuoyu oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütmek, rapor ve yayınlar hazırlamak,
 • Yerli ve milli teknoloji ürünlerinin belirlenmesi ve ilgili kurumlara sunulması, birbirini tamamlayan çözümler için firmaların ve kurumların birbirleriyle buluşması için çalışma yapmak,
 • Kamu kurumlarında kullanılan teknoloji ürünlerinin envanterinin çıkarılması, mevcut durum analizinin yapılması, yerli ve milli teknolojilerin ağırlığının artırılması için etkin bir planlamanın yapılması için gerekli destekleri vermek,
 • Teşvik politikalarının yüksek teknolojiye ve yüksek katma değere sahip üretime öncelik tanır noktaya getirilmesi için önerilerde bulunmak,
 • İhracatımızın niteliğinin yüksek teknoloji yönünde geliştirmesinin sağlanmasına katkıda bulunmak,
 • Yapay zekâ, siber güvenlik, nesnelerin interneti, endüstri 4.0, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi daha birçok konunun daha fazla konuşulmasını sağlamak,
 • Savunma sanayinden iletişim sektörüne, sağlık teknolojilerinden tarım altyapısına, yapay zekâya kadar her alanda Türkiye’nin yeni yatırımlara, yeni yaklaşımlara, yeni girişimlere ihtiyacı noktasında yol göstermek ve destek vermek,
 • Gerekli gördüğü yerlerde şubeleri ve temsilcilikleri oluşturmak. Şubelerle ve temsilciliklerle ilişkileri sürdürmek,
 • Derneğin çalışmalarını verimli ve etkin biçimde yürütmek, katılımı artırmak amacıyla gerekli gördüğü Danışma Kurulları, Özel Kurullar, Çalışma Grupları, Özel Birimler oluşturmak ve bunların görev ve sorumluluklarını yönergelerle belirlemek, yönergelere uygun biçimde çalışmalarını sağlamak,
 • Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar ve iş birliği yapmak,
 • Platform, federasyon ve konfederasyon yapıları kurulması ya da dahil olunması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Kamu ve özel üniversiteler ile ortak projeler yürütmek,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ve özel şirketler ile ortak projeler yürütmek,
 • Diğer Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ortak projeler yürütmek,
 • Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,
 • Pazar araştırmaları yapmak ve yayınlamak,
 • Yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek,
 • Bağış kampanyaları düzenlemek,
 • Amaçlarını gerçekleştirmek için Kanuni müstesna, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve malvarlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruf yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir veya ferağ etmeye, gelirlerini veya kârlarını tahsil veya sarfa derneğin mal varlığına dahil bir veya birden fazla gayrimenkul veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, derneğin amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış, vasiyet veya sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, derneğin amacına benzer faaliyette bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmaya, vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için gerektiğinde onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı, gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya derneğin mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, paylarına isabet eden temettü veya kâr hisselerini sarfa, Gayrimenkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır veya taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya muteber banka kefaletlerini kabule; dernek, amaçlarını gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin veya ipotek etmeyi ve sair teminat iradesine; Velhasıl Derneğin amaçlarından birisinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, izinli ve yetkilidir.
 • Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek için lokal, dinlenme tesisi vb. iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek ya da işlettirmek,
 • Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmaktır.

 

Bölüm 2 – Dernek Üyeliği

 

Madde 3 – Üyelik

 

 • Fiil ehliyetine sahip olan ve Tüzükte belirtilen derneğin amaçlarını benimseyerek bu doğrultuda çalışmak isteyen ve Tüzük ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı gerçek kişiler üye olabilmek için Türkiye’de oturum hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Onursal üyelik için bu şart aranmaz.
 • Bireysel Üye veya Kurumsal Üye olmak üzere müracaat eden ve Yönetim Kurulu tarafından üyeliği kabul edilmiş bulunan ve Tüzükte yer alan üyelik şartlarını yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olurlar.
 • Yönetim Kurulu kararı ile bu tüzükte yer alan kriterlere sahip kişilere Onursal Üyelik verilebilir.

 

Madde 4 – Üyelik İşlemleri

 

 • Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu’nca en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen Üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 • Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 • Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ve bilişim sektörüne hizmet göstermiş önemli kişiler Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir.

 

Madde 5 – Üyelik Kriterleri

 

 • Üyelerin faaliyetlere katılma ve genel kurulda 1 (bir) oy kullanma hakkı vardır. Üyeler oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin Üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
 • Onursal Üyelerin faaliyetlere katılma ve genel kurulda 1 (bir) oy kullanma hakkı vardır. Temenni mahiyetinde olmak ve fikirlerinden istifade edilmek için toplantılarda konuşmak isteyenlere Dernek Başkanı’nın onayı ile söz verilebilir. Derneğin her türlü imkanlarından istifade edebilirler. İstedikleri taktirde diğer üyeler gibi aidat da ödeyebilirler.

 

Madde 6 – Üyelik Başvurusu

 

 • Üyelik başvurusunda bulunmak isteyenler eksiksiz olarak doldurulmuş imzalı (Kurumsal Üye başvurusu için kaşeli-imzalı) başvuru formu, üyelik türüne göre gerekli evrak ve fotoğraf ile Dernek adresine göndererek başvurabilirler. Gerekli evrak bilisimdernegi.org internet sayfasından yayınlanır.
 • Üyelik başvuruları, bu amaçla tutulan defterde kayıt altına alınır.
 • Üye adayının üyeliğe kabulü için 2 (iki) dernek üyesini referans göstermesi ve Bireysel Üye adayının 100 TL, Kurumsal Üye adayının 250 TL başvuru değerlendirme masrafını ödemesi gerekmektedir. Üye başvuru formunda yer alan üyenin gösterdiği referansların adları, soyadları ve üye numaralarının eksiksiz yazılması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme ücretleri her takvim yılı başında yayınlanan yeniden değerleme oranınca artırılır.
 • Onursal Üyelik, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın doğrudan Yönetim Kurulu kararı ile verilir.
 • Üyelik başvurusu 30 (otuz) gün içerisinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunması durumunda üyelik kabul sırasına göre belirlenen Üye Numarası ile geri dönüş yapılır.
 • Üyelik başvurusunda referans göstermeyen, referans kontrolü olumlu olmayan ve giriş aidatını ödemeyen üye adayının üyelik başvurusu başka hiçbir gerekçe göstermeksizin reddedilir ve başvuru değerlendirme masrafı iade edilmez. Üyelikten ayrılan ya da çıkarılan kişinin tekrar başvurması durumunda başvurusu reddedilir ve başvuru değerlendirme masrafı iade edilmez. Üyelik başvurusunun bunlar dışındaki gerekçelerle ya da gerekçe göstermeden reddedilmesi durumunda başvuru değerlendirme masrafı iade edilir.

 

Madde 7 – Üyelik Hakları

 

 • Üyeler dernek imkanlarından faydalanabilir.
 • Üyeler eşit haklara sahiptir.
 • Genel Kurul’da gerçek ve tüzel kişi üyelerin 1 (bir) oy hakkı vardır. Gerçek Kişi üye aynı anda bir Tüzel Kişi üyenin temsilcisi olması durumunda hem gerçek kişi olarak hem de Tüzel Kişiyi temsilen ayrı ayrı oy hakkı mevcuttur.

 

Madde 8 – Üyelik Yükümlülükleri

 

 • Tüzüğe uygun hareket edilmelidir.
 • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uyulmalıdır.
 • Bu tüzükte öngörülen diğer maddi ve manevi yükümlülükleri belirtilen sürelerde yerine getirilmelidir.
 • Kendisiyle yazışma yapılabilecek adresinin değişmesi halinde en geç 1 (bir) ay içerisinde bildirilmelidir.

 

Madde 9 – Üyelikten Çıkma

 

 • Her üye üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelik, ölüm veya üyelikten istifa ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak iletebilir. Üyenin istifa dilekçesi derneğe ulaştığında çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
 • Üyelikten ayrılanlar kazanılmış tüm haklarını kaybeder.
 • Üyelikten ayrılma üyenin üyelikte bulunduğu süreye ilişkin aidat borçları dahil derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 • Üyelikten ayrılanların durumu ilgili deftere işlenir.

 

Madde 10 – Üyelikten Çıkarılma

 

 • Aşağıda yer alan davranışları yapanlar Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler:
 1. Üyelik kriterlerini artık taşımayanlar,
 2. Tüzüğe uygun hareket etmeyenler,
 3. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymayanlar,
 4. Verilen görevleri yapılan uyarılara karşın yapmaktan kaçınanlar,
 5. Derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştırıcı ve engelleyici hareketlerde bulunanlar,
 6. Derneği maddi ve manevi zarara sokacak davranışlarda bulunanlar,
 7. Tüzükte öngörülen aidat yükümlülüklerini yazılı olarak bildirilmesine rağmen 6 (altı) ay içinde yerine getirmeyenler,
 8. Yönetim Kurulu’nun bilgisi dışında dernek adını kullanarak temas ve faaliyetlerde bulunanlar,
 9. Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olanlar ya da terör örgütleri soruşturmaları kapsamında mahkûm olanlar.
 • Herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılanlar kazanılmış tüm haklarını kaybeder.
 • Üyelikten çıkarılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 • Üyelikten çıkarılanlar çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurarak haklarındaki kararın yeniden incelenmesini talep edebilirler.
 • Yönetim Kurulu’nun kararını tekrarlaması durumunda Üyenin yapılacak ilk Genel Kurul’a itiraz hakkı saklıdır. Yapılacak ilk Genel Kurul’a itiraz hakkı kullanılmazsa tekrar itiraz hakkı bulunmamaktadır. Varsa birikmiş borçlarını ve yasal faizlerini ödediklerine dair belgeleriyle beraber yapılacak ilk Genel Kurul’da durumunun kesinleştirilmesi için başvuruda bulunabilirler. Genel Kurul’da alınacak karar kesindir.
 • Üyelikten çıkarılanların durumu ilgili deftere işlenir.

 

Bölüm 3 – Derneğin Organları, Şube ve Temsilcilikleri

 

Madde 11 – Dernek Organları

 

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu
 • Danışma Kurulu

 

Madde 12 – Genel Kurul

 

 • Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup derneğin kayıtlı üyelerinden meydana gelir.

 

Madde 13 – Genel Kurul Toplantısı

 

 • 3 (üç) yılda bir nisan ayı içerisinde Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla belirleyeceği gün ve zamanda “olağan” olarak İstanbul’da toplanır.
 • Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine “olağanüstü” olarak İstanbul’da toplanır.
 • Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Madde 14 – Genel Kurul Toplantısı Çağrı Yöntemi

 

 • Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyelere en az 15 (on beş) gün önceden, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede ya da bilisimdernegi.org internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj göndermek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu duyuruda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.
 • Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 • Genel kurul toplantısı 1 (bir) defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Madde 15 – Genel Kurul Toplantısı Yeter ve Karar Sayısı

 

 • Genel Kurul’un ilk toplantısı, Genel Kurul’u oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel Kurul’da kararlar toplanan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece açık oylama ve açık tasnif ile yapılır.

 

Madde 16 – Genel Kurul Toplantısı Yöntemi

 

 • Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek Üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ya da Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini gösteremeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.
 • Yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Dernek Başkanı ya da görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır.
 • Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere 1 (bir) Divan Kurulu Başkanı, 1 (bir) Divan Kurul Başkan Yardımcısı ve 3 (üç) Divan Kurul Yazmanından oluşan Genel Kurul Divanı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na ve onun görev verdiği durumlarda Genel Kurul Başkan Yardımcısı’na aittir.
 • Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve Genel Kurul Başkanı ile birlikte onaylar.
 • Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na iletilir.

 

Madde 17 – Genel Kurul Toplantısında Görüşülecek Konular

 

 • Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte birinin imzası ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Madde 18 – Genel Kurul Toplantısında Karara Bağlanacak Konular

 

 • Derneğin geçen dönemdeki çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları almak.
 • Derneğin hesaplarını ve Denetim Kurulu raporunu inceleyip Yönetim ve Denetim Kurulunu ibra etmek.
 • Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bütçe tasarısını görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 • Gelecek dönem çalışmaları için gerekli ilkeleri saptamak ve Genel Kurul’a sunulan önergeleri görüşüp karara bağlamak.
 • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nu seçmek.
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek.
 • Derneğin hedefleri ve faaliyet alanları ile ilgili olarak Madde 2’de belirtilen tüm konular için Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
 • Derneği fesih etmek.
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malları satın almak, satmak, ipotek ettirmek, veya ipoteği çözdürmek, malların devredilmesi ve bağışlanması konularında yönetim kuruluna yetki vermek.
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasına karar vermek.
 • Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar vermek.
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması karar vermek.
 • Üyelikten çıkarılan üyenin itirazını görüşerek karara bağlamak.
 • Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.
 • Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerini incelenip karara bağlamak.
 • Bu tüzüğün ve yasaların yüklediği öteki görevleri yapmak.
 • Üyelerin vereceği Başvuru Masrafı ve Yıllık Aidat tutarlarını belirlemek.

 

Madde 19 – Dernek Organlarının Seçimi

 

 • Genel Kurul’da Dernek Başkan Adayı olabilmek için Üye tamsayısının en az yüzde onunun yazılı önerisi gerekir. Genel kurullarda adaylar, seçimlere geçilmeden önce saptanır. Aday olmayanlar seçilemez. Dernek Başkanlığı için sadece bir adaya imza verilebilir. Birden çok adaya imza veren Üye, Genel Kurul Başkanlığı tarafından çağrılır ve hangi aday için imza verdiği saptanır. Aksi halde mükerrer imzalar tüm adaylar için geçersiz olur.
 • Dernek Başkan Adayı, kendisinin de dahil olduğu Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerini, ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerini Genel Kurul Başkanlığı’na sunar.
 • Genel Kurul Başkanlığı tarafından geçerli Dernek Başkan Adayları ilan edilerek seçimler gerçekleştirilir.
 • İlk tur oylamada oy çokluğuna ulaşan aday Dernek Başkanı olur. Dernek Başkanı ile beraber Yönetim Kurulu da seçilmiş olur.
 • İlk tur oylamada oy çokluğuna ulaşılamazsa en çok oy alan ilk 2 (iki) aday ikinci tur oylamaya katılma hakkını elde eder.
 • İkinci tur oylamada oy çokluğuna ulaşan aday Dernek Başkanı olur. Dernek Başkanı ile beraber Yönetim Kurulu da seçilmiş olur.
 • Genel Kurul’da Denetim Kurulu’na aday olacak üyeler önerge ile Genel Kurul Başkanlığı’na adaylıklarını bildirir. Denetim Kurulu’na liste halinde aday göstermek de mümkündür.

 

Madde 20 – Yönetim Kurulu

 

 • Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından açık oyla ve üyeler arasından seçilecek biri Dernek Başkanı olan 9 (dokuz) asıl, 9 (dokuz) yedek olmak üzere toplam 18 (on sekiz) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.
 • Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda Dernek Başkanı tarafından yedek üyeler göreve çağrılır.
 • Kurucu Yönetim Kurulu’nun görev süresi sonunda yapılacak ilk seçimde 18 (on sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nda %30 kadın kotası uygulanacaktır. Yönetim Kurulu’nun en az 5 (beş) üyesi kadın olacaktır.

 

Madde 21 – Yönetim Kurulu’nun Görevleri

 

 • Derneği temsil etmek, Tüzüğe ve Genel Kurul’da alınan kararlara uygun olarak yönetmek.
 • Derneğin genel yönetimini yürütmek ve yasal yollardan haklarını korumak.
 • Derneğin hedefleri ve faaliyet alanları ile ilgili olarak Madde 2’de belirtilen tüm konular için gerekli gördüğü çalışmaları yapmak.
 • Yıllık çalışma programlarını hazırlamak.
 • Tüzükte öngörülen ya da gerek duyulan konularda yönergeler hazırlayarak, Derneğin çalışmalarını kural ve tanımlara bağlamak.
 • Tüzükte bir başka organa verilmemiş olan görevleri yapmak ve kararları almak.
 • Yıllık ve dönemsel bütçeleri belirlemek, giderleri onaylamak, borçlanmalar konusunda karar vermek ve bütçenin bölümleri arasında gerekli durumlarda değişiklik yapmak.
 • Dernekler yasasına göre tutulması zorunlu kütük ve tutanakların düzenli olarak tutulmasını sağlamak.

 

Madde 22 – Yönetim Kurulu’nun Görev Dağılımı

 

 • Merkez Yönetim Kurulu, seçildikten sonra ilk toplantısında asıl üyeleri arasından 1 (bir) İkinci Başkan, 1 (bir) Genel Sekreter, 1 (bir) Yazman ve 1 (bir) Sayman seçerek görev bölümü yapar,
 • Dernek Başkanı: Genel Kurul’dan aldığı yetkiyle Resmi makamlar katında ve dış ilişkilerde Derneği temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarını, genel yürütme ve denetimi sağlar. Resmi ve özel kurumlarla ve basınla ilişkileri sağlar.
 • İkinci Başkan: Dernek Başkanı’nın göstereceği görevleri yapar. Dernek Başkanı’nın bulunmadığı zamanlarda ona vekillik eder. Dernek Başkanı ve İkinci Başkan bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye Kurul’a Başkanlık yapar.
 • Yazman: Yönetim Kurulu kararlarının tutanak altına alınmasını ve yürütülmesini sağlar. Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar. Her türlü yazışmaları yürütür. Yönetim Kurulu’nca kabul edilen anlaşmaları uygular.
 • Sayman: Gelir ve gider sayımını, Derneğin taşınır taşınmaz mallarının kütüğünü tutar ve bunlara ilişkin belgeleri saklar. Her ay sonu, Derneğin mali durumunu gösteren sayımı özetini Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’na verir. Genel Kurul’a sunulacak mali bilançoyu ve yeni yıl bütçe tasarısını hazırlar. Dernek gelirinin toplanmasını izler ve yapılacak harcamalara ilişkin paraları öder.
 • Bu görevlerde bir boşalma olduğunda veya gerekli durumlarda Dernek Başkanı tekrar görev dağılımı yapar.

 

Madde 23 – Yönetim Kurulu Toplantı Zamanı ve Yöntemi

 

 • Yönetim Kurulu en az ayda 1 (bir) kez toplanır. Gerektiğinde Dernek Başkanı’nın çağrısı üzerine de toplanabilir.
 • Toplantılar Yönetim Kurulu asıl üyelerinin salt çoğunluğunun bulunması ile açılır ve kararlar toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğuyla alınır. Eşitlik olması durumunda Dernek Başkanı’nın oyu 2 (iki) sayılır.
 • Yönetim Kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir ve kararlarını Mevzuata uygun olacak biçimde güvenli elektronik imzayla alabilir. Bu biçimde alınan kararların ilgili defterlere işlenmesi konusunda yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Madde 24 – Yönetim Kurulu’nda Boşalan Üyelikler

 

 • Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş geçerli bir mazereti olmamasına rağmen birbiri ardına 2 (iki) toplantıya katılmayan üye Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılabilir.
 • Yönetim Kurulu’nda boşalan üyelik yerine Dernek Başkanı tarafından yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

 

Madde 25 – Denetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

 

 • Denetim Kurulu, Genel Kurul’da seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.
 • Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da oylanan listede yer alan yedek üyeler sırasına göre en geç 6 gün içinde göreve çağrılır.
 • Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun hesap işleri ve dernek mali durumu ile ilgili çalışmalarının tüzükte belirlenen amaçlara uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemekle yükümlüdür.
 • Denetim Kurulu mali konularda gördükleri aksaklıkları ya da düşüncelerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirebileceği gibi gerekli olan durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına da katılarak aktarabilir.
 • Denetim Kurulu, Derneğin hesaplarını en az her 3 (üç) ayda 1 (bir) kez denetler.
 • Denetim Kurulu her dönem sonunda Genel Kurul’a, Derneğin çalışmaları konusunda rapor verir.
 • Dernek’te Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Madde 26 – Danışma Kurulu

 

 • Yönetim Kurulu ya da direkt Dernek Başkanı tarafından gerekli görülmesi durumunda Danışma Kurulu Üyeleri atanabilir. Tüzük hükümleri dışında uyacağı kurallar Yönerge ile düzenlenir.

 

Madde 27 – Şube’nin Kuruluşu

 

 • Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
 • Genel Kurul gerekli görüldüğü durumlarda, Dernekler Yasası’na ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt dışında Derneğin şubelerinin açılmasına karar verir ve bu amaçla dernek Yönetim Kurulu’na yetki verir.
 • Yurt dışında açılacak şubelerde şube açılacak ülkenin yasal düzenlemelerinin gerekleri ayrıca yerine getirilir.

 

Madde 28 – Şube’nin Görev ve Yetkileri

 • Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Madde 29 – Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

 

 • Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.
 • Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, biri Şube Başkanı olan 9 (dokuz) asıl, 9 (dokuz) yedek olmak üzere toplam 18 (on sekiz) üye olarak Şube Genel Kurulu’nca seçilir. Şube Yönetim Kurulu’nda %30 kadın kotası uygulanacak olup 5 (beş) üyenin kadın olması gerekmektedir.
 • Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.

 

Madde 30 – Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulu’nda Nasıl Temsil Edileceği

 

 • Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını genel merkez Genel Kurulu toplantısından en az 2 (iki) ay önce bitirmek zorundadırlar.
 • Şubelerin olağan Genel Kurulu, 3 (üç) yılda bir, Eylül ayı içerisinde, Şube Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
 • Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
 • Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez Genel Kurulu’nda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her 20 (yirmi) üye için 1 (bir), arta kalan üye sayısı 10’dan (on) fazla ise bu üyeler için de bir olmak üzere Şube Genel Kurulu’nda seçilecek delegeler aracılığı ile Genel Merkez Genel Kurulu’na katılma hakkına sahiptir.
 • Genel Merkez Genel Kurulu’na en son Şube Genel Kurulu’nda seçilen delegeler katılır. Şube Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Genel Merkez Genel Kurulu’na katılır, ancak Şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
 • Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulu’nda görevli olanlar Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kurulu’na seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Madde 31 – Şube Yönetim Kurulu’nun Görevleri

 

 • Derneği kendi şehrinde temsil etmek, Şube’yi Tüzüğe ve Genel Kurul’da alınan kararlara uygun olarak yönetmek.
 • Şube’nin genel yönetimini yürütmek ve yasal yollardan haklarını korumak.
 • Şube’nin hedefleri ve faaliyet alanları ile ilgili olarak Madde 2’de belirtilen tüm konular için kendi şehrinde gerekli gördüğü çalışmaları yapmak.
 • Yıllık çalışma programlarını hazırlamak.
 • Şube’nin yıllık ve dönemsel bütçeleri belirlemek, giderleri onaylamak ve bütçenin bölümleri arasında gerekli durumlarda değişiklik yapmak.

 

Madde 32 – Şube Yönetim Kurulu’nun Görev Dağılımı

 

 • Şube Yönetim Kurulu, atandıktan sonra ilk toplantısında asıl üyeleri arasından 1 (bir) Şube İkinci Başkanı, 1 (bir) Şube Genel Sekreteri, 1 (bir) Şube Yazmanı ve 1 (bir) Şube Saymanı seçerek görev bölümü yapar,
 • Şube Başkanı: Yönetim Kurulu’ndan aldığı yetkiyle Resmi makamlar katında ve dış ilişkilerde Şubeyi temsil eder. Şube Yönetim Kurulu toplantılarını, genel yürütme ve denetimi sağlar. Resmi ve özel kurumlarla ve basınla ilişkileri sağlar.
 • Şube İkinci Başkanı: Şube Başkanı’nın göstereceği görevleri yapar. Şube Başkanı’nın bulunmadığı zamanlarda ona vekillik eder. Şube Başkanı ve Şube İkinci Başkanı bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye Şube Kuruluna Başkanlık yapar.
 • Şube Yazmanı: Şube Yönetim Kurulu kararlarının tutanak altına alınmasını ve yürütülmesini sağlar. Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar. Her türlü yazışmaları yürütür. Şube Yönetim Kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular.
 • Şube Saymanı: Gelir ve gider sayımını, Şubenin taşınır taşınmaz mallarının kütüğünü tutar ve bunlara ilişkin belgeleri saklar. Her ay sonu, Şubenin mali durumunu gösteren sayımı özetini Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kurulu’na verir. Yönetim Kurulu’na sunulacak mali bilançoyu ve yeni yıl bütçe tasarısını hazırlar. Şube gelirinin toplanmasını izler ve yapılacak harcamalara ilişkin paraları öder.
 • Bu görevlerde bir boşalma olduğunda veya gerekli durumlarda Şube Başkanı tekrar görev dağılımı yapar.

 

Madde 33 – Şube Yönetim Kurulu Toplantı Zamanı ve Yöntemi

 

 • Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Gerektiğinde Şube Başkanı’nın çağrısı üzerine de toplanabilir.
 • Toplantılar Şube Yönetim Kurulu asıl üyelerinin salt çoğunluğunun bulunması ile açılır ve kararlar toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğuyla alınır. Eşitlik olması durumunda Şube Başkanı’nın oyu 2 (iki) sayılır.
 • Şube Yönetim Kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir ve kararlarını Mevzuata uygun olacak biçimde güvenli elektronik imzayla alabilir. Bu biçimde alınan kararların ilgili defterlere işlenmesi konusunda yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Madde 34 – Şube Yönetim Kurulu’nda Boşalan Üyelikler

 

 • Şube Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş geçerli bir mazereti olmamasına rağmen birbiri ardına 2 (iki) toplantıya katılmayan üye Şube Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.
 • Şube Yönetim Kurulu’nda boşalan üyelik yerine Şube Başkanı tarafından yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

 

Madde 35 – Temsilcilikler, Temsilciler

 

 • Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülmesi durumunda İl, İlçe, Yurt Dışı Temsilcilikler açılabilir ve/veya İl, İlçe, Yurt Dışı Temsilciler atanabilir. Tüzük hükümleri dışında uyacağı kurallar Yönerge ile düzenlenir. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Madde 36 – Federasyon

 

 • Genel Kurul tarafından gerekli görülmesi durumunda mevcut bir Federasyona katılma, yeni bir Federasyonun kurucu üyesi olma ya da Federasyon üyeliğinden ayrılma kararı alınabilir.

 

Bölüm 4 – Dernek Çalışmaları

 

Madde 37 – Dernek Çalışmalarının Yürütülmesi

 

 • Derneğin çalışmaları, Dernek Organları ve Tüzük ve Yönergelere göre oluşturulan sürekli ya da geçici Çalışma Grupları, Kurullar, Özel Birimler vb. tarafından yürütülür.
 • Çalışma Gruplarının, Kurulların, Özel Birimlerin vb. oluşturulması; bu Grup, Kurul ve Birimlerin vb. görevleri, yetkileri ve ilgili diğer konular Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Yönergeler ile belirlenir.
 • Çalışma Gruplarının, Kurulların ve Özel Birimlerin vb. eşgüdümü görev dağılımı ile Yönetim Kurulu Üyeleri aracılığıyla sağlanır.

 

Bölüm 5 – Dernek Gelirleri

 

Madde 38 – Derneğin Gelir Kaynakları

 

 • Derneğin hedefleri ve faaliyet alanları ile ilgili olarak Madde 2’de belirtilen tüm konularla ilgili çalışmalardan elde edilen gelirler.
 • Sponsorluk ve bağışlar.
 • Üyelik Başvuru Masrafları ve Yıllık Aidatlar.
 • Para varlığının işletilmesinden sağlanan gelirler.
 • Diğer gelirler.

 

Madde 39 – Üyelik Başvuru Masrafları ve Üyelik Aidatları

 

 • Üyelik Başvuru Masraf tutarları
  1. 2020 yılı boyunca:
   1. Bireysel Üye: 100 TL
   2. Kurumsal Üye: 250 TL
  2. 2021 yılı ve devam eden yıllar boyunca:
   1. Bireysel Üye: 100 TL
   2. Kurumsal Üye: 250 TL
 • Yıllık Üyelik Aidatı tutarları:
  1. 2020 yılı boyunca:
   1. Bireysel Üye: Ücretsiz
   2. Kurumsal Üye: Ücretsiz
  2. 2021 yılı ve devam eden yıllar boyunca:
   1. Bireysel Üye: 100 TL
   2. Kurumsal Üye: Bir önceki yılın cirosunun %0,1’i tutarında (1.000 TL’den az ise 1.000 TL olarak uygulanır)
 • Yönetim Kurulu Üyelik Aidatı tutarları:
  1. 2020 yılı boyunca:
   1. Yönetim Kurulu Asıl Üyesi: Aylık 250 TL (Yıllık Üyelik Aidatı’na ek olarak)
   2. Yönetim Kurulu Yedek Üyesi: Aylık 100 TL (Yıllık Üyelik Aidatı’na ek olarak)
  2. 2021 yılı ve devam eden yıllar boyunca:
   1. Yönetim Kurulu Asıl Üyesi: Aylık 250 TL (Yıllık Üyelik Aidatı’na ek olarak)
   2. Yönetim Kurulu Yedek Üyesi: Aylık 250 TL (Yıllık Üyelik Aidatı’na ek olarak)
 • Şube Yönetim Kurulu Üyelik Aidatı tutarları:
  1. 2020 yılı boyunca:
   1. Şube Yönetim Kurulu Asıl Üyesi: Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek (Yıllık Üyelik Aidatı’na ek olarak)
   2. Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi: Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek (Yıllık Üyelik Aidatı’na ek olarak)
  2. 2021 yılı ve devam eden yıllar boyunca:
   1. Şube Yönetim Kurulu Asıl Üyesi: Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek (Yıllık Üyelik Aidatı’na ek olarak)
   2. Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi: Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek (Yıllık Üyelik Aidatı’na ek olarak)
 • Tutarlar, Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan TÜFE ve ÜFE endekslerindeki artışın aritmetik ortalaması dikkate alınarak ve gerekirse yuvarlanarak arttırılabilir. Üyelik başlangıç tarihinden bağımsız olarak takvim yılı bazında aralık ayı sonucuna göre geçmiş 12 (oniki) ay için hesaplanarak her yılın ocak ayı itibariyle fiyatlama değişikliği uygulanabilir.
 • Üyelerin vereceği üyelik başvuru masrafları ve üyelik aidatları tutarları Genel Kurul’da güncellenebilir.
 • Üyelik aidatları yıllık olarak her yılın ocak ayı sonuna kadar ödenmelidir. Bu süre içerisinde aidatını ödememiş üyelere şubat ayı içinde uyarı yapılır. Yine yanıt alınamazsa üye hakkında gerekli işlemler başlatılır.
 • Uyarı yazışmaları mektup adresine ya da e-mektup adresine gönderildiğinde üyenin eline geçmemiş olması üye hakkında çıkartılma kararı verilmesine engel değildir.
 • Derneğe yeni üye olanlar, üyeliklerinin başladığı aydan, o yılın aralık ayı sonuna kadar olan tutarı, üyeliklerinin kabul edildiğinin kendilerine bildirilmesini izleyen ay içinde ödemeleri gerekir.

 

Madde 40 – Dernek Gelirlerinin Toplanması

 

 • Dernek gelirleri sadece bankalar aracılığıyla tahsil edilir. Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

Madde 41 – Dernek Paralarının Çekilmesi

 

 • Dernek hesaplarından para çekmeye yetkili kişi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Madde 42 – Dernek Borçlanma Yöntemi

 

 • Dernek amacını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütebilmek için gerek duyulması halinde Yönetim Kurulu kararıyla borçlanma yapabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 43 – Dernek Bütçesi ve Muhasebesi

 

 • Derneğin gereksinmeleri Yönetim Kurulu’nun, gelir ve olanakları göz önünde bulundurarak Derneğin yıllık bütçesine göre saptayacağı ödeneklerden karşılanır.
 • Her türlü ödeme ve yükümlülükler Yönetim Kurulu’nun kararına dayanılarak yapılır. Ancak 500 TL’ye kadar ödeme ve taahhütler Yönetim Kurulu kararı olmaksızın yapılabilir. Belirli tarifeli belediye, iletişim ve ısıtma harcamalarıyla, vergi, resim ve harçlar, sözleşmeye bağlanılmış sigortaların vadeleri içindeki primleri ve sosyal sigortalar giderleriyle her türlü kiralar ve ücretler yukarıdaki sınırlamaya bağlı olmaksızın Sayman tarafından hemen ödenir.
 • Dernek adına yapılacak her türlü harcamalar her durumda belgelenir.
 • Yapılan ödemeler için “alındı” veya “fatura” alınamadığı durumda, Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan gider makbuzu kullanılır.

 

Bölüm 6 – Diğer Hükümler

 

Madde 44 – Dernek Çalışanları

 

 • Dernek kadrosunda çalıştırılacak kişilerin çalışma yükü, verilecek ücretin tutar ve ödeme biçimi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Çalışanlarla ilgili diğer düzenlemeler ilgili yönetmelikte düzenlenir.

 

Madde 45 – Dernek Sorumluluğu

 

 • Bu tüzükte öngörülen durumlar ve yetkiler dışında Dernek adına herhangi bir yüklenimde bulunulamaz. Bunun tersi olursa imza sahipleri kişisel olarak sorumlulardır.

 

Madde 46 – Dernek Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

 

 • Dernek tüzel kişiliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda Genel Kurul tarafından farklı bir karar alınmadığı takdirde Derneğin bütün varlıkları, araştırmalarda ve çalışmalarda harcanmak üzere Türkiye Uzay Ajansı’na aktarılır.

 

Madde 47 – Uygulanacak Hükümler

 

 • Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1

 

İlk Genel Kurul’da dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı: Görev Unvanı: İmza:
1)     Şenol VATANSEVER Yönetim Kurulu Asıl Üyesi, Başkan
2)     Murat KEÇECİLER Yönetim Kurulu Asıl Üyesi, İkinci Başkan
3)     İbrahim Özer AKINCI Yönetim Kurulu Asıl Üyesi, Genel Sekreter
4)     Arzu TUFAN Yönetim Kurulu Asıl Üyesi, Yazman
5)     Samet BAYRAKÇI Yönetim Kurulu Asıl Üyesi, Sayman
6)     Büşra DEMİREL Yönetim Kurulu Asıl Üyesi
7)     Emre BORA Yönetim Kurulu Asıl Üyesi
8)     Hüsnü TAVLAŞ Yönetim Kurulu Asıl Üyesi
9)     Naim Erol ÖZGÜNER Yönetim Kurulu Asıl Üyesi
10)  Ömer Özgür ÇETİNOĞLU Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
11)  Güven YAKAN Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
12)  Ebru YILDIZ Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
13)  Fisun DİLEK Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
14)  Caner CAN Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
15)  İsmail DURANKAYA Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
16)  Salim GÜNAY Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
17)  Çiğdem MORKOÇ Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
18)  Şahabettin AKTAN Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
19)  Ferdi YILMAZ Denetim Kurulu Üyesi
20)  Zekeriya ÖZNAM Denetim Kurulu Üyesi
21)  Baha Bahadır GÜRGEN Denetim Kurulu Üyesi
22)  İlker BATILI Denetim Kurulu Yedek Üyesi
23)  Recai DENERİ Denetim Kurulu Yedek Üyesi
24)  İhsan Alper TÜRKAY Denetim Kurulu Yedek Üyesi

 

Kurucu Üyelerin;

Adı ve Soyadı / Ticari Unvanı: Üyelik Türü: İmza:
1)     Şenol VATANSEVER Kurucu Bireysel Üye
2)     Murat KEÇECİLER Kurucu Bireysel Üye
3)     İbrahim Özer AKINCI Kurucu Bireysel Üye
4)     Arzu TUFAN Kurucu Bireysel Üye
5)     Samet BAYRAKÇI Kurucu Bireysel Üye
6)     Büşra DEMİREL Kurucu Bireysel Üye
7)     Emre BORA Kurucu Bireysel Üye
8)     Hüsnü TAVLAŞ Kurucu Bireysel Üye
9)     Naim Erol ÖZGÜNER Kurucu Bireysel Üye
10)  Ömer Özgür ÇETİNOĞLU Kurucu Bireysel Üye
11)  Güven YAKAN Kurucu Bireysel Üye
12)  Ebru YILDIZ Kurucu Bireysel Üye
13)  Fisun DİLEK Kurucu Bireysel Üye
14)  Caner CAN Kurucu Bireysel Üye
15)  İsmail DURANKAYA Kurucu Bireysel Üye
16)  Salim GÜNAY Kurucu Bireysel Üye
17)  Çiğdem MORKOÇ Kurucu Bireysel Üye
18)  Şahabettin AKTAN Kurucu Bireysel Üye
19)  Ferdi YILMAZ Kurucu Bireysel Üye
20)  Zekeriya ÖZNAM Kurucu Bireysel Üye
21)  Baha Bahadır GÜRGEN Kurucu Bireysel Üye
22)  İlker BATILI Kurucu Bireysel Üye
23)  Recai DENERİ Kurucu Bireysel Üye
24)  İhsan Alper TÜRKAY Kurucu Bireysel Üye
25)  VATANSEVER BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ Kurucu Kurumsal Üye
26)  PATRİOT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Kurucu Kurumsal Üye
27)  AHTAPOT BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kurucu Kurumsal Üye
28)  Sema VATANSEVER Kurucu Bireysel Üye
29)  Gürkan TURAN Kurucu Bireysel Üye
30)  AYA TEKNOLOJİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kurucu Kurumsal Üye
31)  Murat ÖGE Kurucu Bireysel Üye
32)  Serkan GÖÇER Kurucu Bireysel Üye
33)  Volkan KALYONCU Kurucu Bireysel Üye
34)  Ekrem KESKİN Kurucu Bireysel Üye
35)  İMAY BİLİŞİM VE BARKOD SİSTEMLERİ VE ETİKET SANAYİİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kurucu Kurumsal Üye
36)  Mehmet Sait YILMAZ Kurucu Bireysel Üye
37)  Fahrettin ÇAYLI Kurucu Bireysel Üye
38)  Serkan TOYLAN Kurucu Bireysel Üye
39)  Ulaş CANTEPE Kurucu Bireysel Üye
40)  İsmail Emre HELVACI Kurucu Bireysel Üye
41)  Zeki ŞEVİK Kurucu Bireysel Üye
42)  İbrahim NARMAN Kurucu Bireysel Üye
43)  Mehmet Ali SAVAŞ Kurucu Bireysel Üye
44)  Özgür DIŞLIK Kurucu Bireysel Üye
45)  Fahri ŞENGÜL Kurucu Bireysel Üye
46)  Sedat DEMİRDOĞAN Kurucu Bireysel Üye
47)  Mennan ÖZTÜRK Kurucu Bireysel Üye
48)  Serhat ULU Kurucu Bireysel Üye
49)  Ramazan TEMEL Kurucu Bireysel Üye
50)  Emre KUNDUROĞLU Kurucu Bireysel Üye
51)  Yusuf TOSUNOĞLU Kurucu Bireysel Üye
52)  Üstün Murat YILDIZ Kurucu Bireysel Üye
53)  Savaş Murat ALKIM Kurucu Bireysel Üye
54)  Mustafa ÇAĞLIYAN Kurucu Bireysel Üye
55)  Gökhan ÜNLÜ Kurucu Bireysel Üye
56)  Saruhan TÜRKMEN Kurucu Bireysel Üye
57)  Anıl Ayber ERGUNŞAH Kurucu Bireysel Üye
58)  Gürkan YILMAZ Kurucu Bireysel Üye
59)  Adem BÜYÜKÖZER Kurucu Bireysel Üye
60)  Serkan KANDEMİR Kurucu Bireysel Üye
61)  Mutlu ATAÇ Kurucu Bireysel Üye
62)  Fatih KÖSEOĞLU Kurucu Bireysel Üye
63)  Mustafa Özgür GÜNGÖR Kurucu Bireysel Üye
64)  Coşkun AYRAN Kurucu Bireysel Üye
65)  Nurettin KAHYAOĞLU Kurucu Bireysel Üye
66)  Emre ALBAYRAK Kurucu Bireysel Üye
67)  Musa SAVAŞ Kurucu Bireysel Üye
68)  Murat MUTLU Kurucu Bireysel Üye
69)  Özgür GÜVERÇİN Kurucu Bireysel Üye